KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

ERDEM SOĞUTMA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 Bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun m.10 hükmü ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ERDEM SOĞUTMA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz,

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • İş güvenliğinin temini,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üretimin kontrol edilmesi

amaçlarıyla ilgili birimler eli ile işlenmektedir.

Ayrıca, yerleşkemizde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ile hizmet binası giriş kapısı, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, otopark ve kat koridorlarında ses ve görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz,

 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • Üretimin kontrol edilmesi amacı ile ve bu amaçla sınırlı olarak müşterilere aktarılabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yollarla (dijital olarak) işlenmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK M.11’DE SAYILAN DİĞER HAKLARI 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Ostim  OSB Mahallesi  1193.Cadde  No:  26/1 Yenimahalle-Ankara / Türkiye  adresine, Şirket’in internet sitesinden veya İnsan Kaynakları Departmanı’ndan temin edilecek formlarla ve söz konusu formda belirtilen başvuru yöntemleri ile (yazılı olarak, noter vasıtası ile, Güvenli Elektronik İmza kullanılarak KEP adresinden ya da şirketimize daha önce tarafınızca bildirilen ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-posta ile) yapılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır :

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Talep için İnsan Kaynakları Departmanı’ndan form isteyiniz.)

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verilerin işlenmesine ilişki başvuru, Şirket’in internet sitesinden veya İnsan Kaynakları Departmanı’ndan temin edilecek formlarla ve söz konusu formda belirtilen başvuru yöntemleri ile yapılabilecektir.

2022 Özel Kataloğumuzu Hemen İnceleyin